Gjuhë shqipe, Gjimnazi Shoqëror, Gjuhësor A 2009

Lexo paragrafin e dhënë më poshtë dhe përgjigju pyetjeve vijuese Zoti nderçur’ e vëlla i dashurë! Punërat që po bën Lidhje e Shqipërisë në Gegëri, që nonjë muaj e tëhu, mbase nuk i kini dëgjuarë, se fletët e Evropësë nuk bëjnë shumë fjalë, duke me qenë mënjanë Turqia nuk lë t...
Më shumë